Zásady ochrany osobných údajov: www.vosges-italia.it/
 
Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje svojich používateľov.
 
Kontaktné údaje správcu
 
VOSGES di Moreno Beggio 
P.IVA 02640000242 
Via Roma, 133 
36040 - Torri di Quartesolo 
Vicenza - Italia


E-mailová adresa prevádzkovateľa: direzione@vosges-italia.it
 
Typy zhromaždených údajov
Medzi osobné údaje zhromažďované touto aplikáciou, či už samostatne alebo prostredníctvom tretích strán, patria: meno, priezvisko, telefónne číslo, názov spoločnosti, adresa, krajina, e -mail, PSČ, mesto a rôzne typy údajov.
Všetky podrobnosti o jednotlivých typoch zhromaždených údajov sú uvedené v osobitných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom konkrétnych informačných textov zobrazených pred samotným zhromažďovaním údajov. Osobné údaje, ktoré používateľ voľne poskytol alebo v prípade údajov o použití, môžu byť automaticky zhromažďované počas používanie tejto aplikácie . Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné. Ak ich používateľ odmietne oznámiť, môže byť pre túto aplikáciu nemožné poskytnúť službu. V prípadoch, keď táto aplikácia označuje určité údaje ako voliteľné, môžu užívatelia tieto údaje neposkytovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť služby alebo jej prevádzku. Používateľom, ktorí môžu mať pochybnosti o tom, ktoré údaje sú povinné, sa odporúča kontaktovať vlastníka. Možné používanie súborov cookie - alebo iných nástrojov na sledovanie - touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto aplikáciou, pokiaľ nie je uvedené inak, má okrem ďalších účelov aj účely poskytovania služby požadovanej používateľom popísané v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.
Užívateľ preberá zodpovednosť za osobné údaje získané od tretích strán, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a zaručuje, že má právo ich komunikovať alebo šíriť a zbavuje vlastníka akejkoľvek zodpovednosti voči tretím stranám.
Účel a spôsob spracovania osobných údajov
Spôsob spracovania
Správca údajov prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo zničeniu osobných údajov. Spracovanie sa vykonáva pomocou počítačových a/alebo telematických nástrojov, pričom organizačné metódy a logika striktne súvisia s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov v niektorých prípadoch aj ďalšie subjekty sú zapojené do spravovania tejto aplikácie (administratívne, obchodné, marketingové, právne, správcovia systému) alebo externé subjekty (napríklad poskytovatelia technických služieb tretích strán, poštoví kuriéri, poskytovatelia hostingu, Spoločnosti IT, komunikačné agentúry), ktorí sa môžu tiež v prípade potreby vymenovať za Správcu  údajov  a môžu mať prístup k údajom. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov je možné vždy vyžiadať od správcu údajov.
 
Právny základ spracovania
Správca spracúva osobné údaje týkajúce sa používateľa, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
Užívateľ udelil súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov; Poznámka: v niektorých jurisdikciách môže byť prevádzkovateľovi umožnené spracúvať osobné údaje bez súhlasu užívateľa alebo iného z nižšie uvedených právnych základov, pokiaľ užívateľ voči takémuto spracovaniu nevznesie námietku („odstúpenie“). To však neplatí, ak sa spracúvanie osobných údajov riadi európskou legislatívou o ochrane osobných údajov; Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy s užívateľom a/alebo plnenie predzmluvných opatrení;
Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha; Spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
Spracovanie je nevyhnutné na sledovanie oprávneného záujmu správcu alebo tretích strán.
Vždy je však možné požiadať správcu údajov, aby objasnil konkrétny právny základ každého spracúvania a najmä špecifikoval, či je spracúvanie založené na zákonoch, ktoré sú ustanovené v zmluve alebo potrebné na uzavretie zmluvy.
Stránka
Údaje sa spracovávajú v operačnom sídle správcu údajov a na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovávaní. Ďalšie informácie získate od správcu údajov. Osobné údaje užívateľa môžu byť prenesené do inej krajiny, ako je krajina, kde sa používateľ nachádza. Ďalšie informácie o mieste spracovania nájdete v časti s podrobnosťami o spracovaní osobných údajov.
Používateľ je oprávnený získať informácie o právnom základe pre prenos údajov mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii podľa medzinárodného verejného práva alebo pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých krajín, napríklad OSN, ako aj o prijatých bezpečnostných opatreniach, ktoré boli prijaté správcom na ochranu údajov.
Môžete skontrolovať, či sa niektoré z vyššie uvedených prenosov uskutočňujú, a to tak, že si prečítate časť tohto dokumentu, ktorá sa týka podrobností o spracúvaní osobných údajov, alebo požiadate správcu o informácie tak, že ho kontaktujete na kontaktných údajoch uvedených na začiatku.
 
Doba spracovania údajov
Údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu vyžadovanú účelmi, na ktoré boli zhromaždené.
Preto:
Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookie spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies - tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači. Okrem toho môže byť prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje dlhšie v súlade so zákonnou povinnosťou alebo na základe príkazu orgánu.
Užívateľ môže získať ďalšie informácie o oprávnenom záujme sledovanom prevádzkovateľom v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.
Na konci obdobia uchovávania budú osobné údaje vymazané. Na konci tohto obdobia preto už nemožno vykonávať právo na prístup, zrušenie, opravu a právo na prenosnosť údajov.
 
Účely spracovania osobných údajov
Osobné údaje zbierame za účelom, aby mohol správca údajov poskytovať svoje služby, a tiež aby správca mohol kontaktovať používateľa. Ak chce používateľ získať ďalšie podrobné informácie o účeloch spracúvania osobných údajoch, odporúčame si preštudovať príslušné časti tohto dokumentu.
 
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely postredníctvom nasledujúcich služieb:
Kontaktovanie užívateľa
Kontaktného formulára (táto aplikácia)
Užívateľ vyplnením kontaktného formulára svojimi vlastnými údajmi súhlasí s použitím týchto údajov na odpovedanie jeho žiadosti o informácie, poslaním cenovej ponuky alebo akýkoľvek iný typ žiadosti uvedenej v záhlaví formulára.
Zhromažďujú sa osobné údajeako: PSČ, mesto, priezvisko, e -mail, adresa, krajina, meno, telefónne číslo, názov spoločnosti a rôzne druhy údajov.
 
Používateľské práva
 
Používatelia môžu uplatňovať určité práva vo vzťahu k údajom spracúvaným správcom údajov.
Užívateľ je predovšetkým oprávnený:
Svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Užívateľ môže odvolať predtým udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
Namietať proti spracovaniu svojich údajov. Môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov, ak sa to deje na inom právnom základe, ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti o práve namietať sú uvedené v nižšie uvedenej časti: prístup k vašim údajom. Užívateľ má právo získať informácie o údajoch spracúvaných správcom, o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu spracovávaných údajov.
Overiť a požiadať o nápravu. Užívateľ môže overiť správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
Získať obmedzenie spracovania. Keď sú splnené určité podmienky, používateľ môže požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade správca údajov nebude údaje spracúvať na iný účel ako na ich uchovanie.
Získať zrušenie alebo odstránenie svojich osobných údajov. Keď sú splnené určité podmienky, používateľ môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov správcom údajov.
Prijímať osobné údaje alebo ich nechať previesť na iného vlastníka. Užívateľ má právo dostávať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, obdržať ich.
Previesť ich bez prekážok na iného vlastníka. Toto ustanovenie platí, ak sú údaje spracovávané automatizovanými prostriedkami a spracovanie je založené na súhlase užívateľa, na zmluve, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo na zmluvných opatreniach s tým spojených.
Podať sťažnosť. Užívateľ môže podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu údajov alebo podniknúť právne kroky.
 
Podrobnosti o práve namietať
Keď sú osobné údaje spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejných právomocí zverených prevádzkovateľovi alebo pri sledovaní oprávneného záujmu prevádzkovateľa, užívatelia majú právo namietať proti spracovaniu z dôvodov súvisiacich s ich konkrétnou situáciou.
Používateľom sa pripomína, že ak sú ich údaje spracúvané na účely priameho marketingu, môžu voči spracúvaniu osobných údajov namietať bez uvedenia dôvodov. Aby sa používatelia dozvedeli, či prevádzkovateľ spracúva údaje na účely priameho marketingu, môžu sa obrátiť na príslušné časti tohto dokumentu.
Ako si uplatniť svoje práva
Za účelom uplatnenia svojich práv môžu užívatelia zaslať požiadavku na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v tomto dokumente. Žiadosti sú podávané bezplatne a spracované správcom čo najskôr, v každom prípade do jedného mesiaca.
 
Ďalšie informácie o právnej ochrane
Osobné údaje používateľa môže majiteľ použiť v súdnych konaniach alebo v prípravných fázach jeho možného zriadenia na obranu pred zneužitím pri používaní tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb zo strany užívateľa.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že vlastník môže byť povinný zverejniť jeho osobné údaje na základe príkazu orgánov verejnej moci.
 

Špecifické informácie
Na žiadosť užívateľa môže táto aplikácia okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov poskytnúť užívateľovi ďalšie a kontextové informácie o konkrétnych službách alebo zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.
 
Protokoly systému a údržba
Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky ňou používané služby tretích strán zhromažďovať systémové denníky, t.j. súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, ako napríklad IP adresu používateľa.
 
Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto listine
Ďalšie informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek požadovať od prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov.
Potvrďte požiadavku „Nesledova“
Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledova“Aby sa zistilo, či ich používajú akékoľvek služby tretích strán, je užívateľ pozývaný, aby si prečítal ich príslušné zásady ochrany osobných údajov. 
 
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tým, že bude informovať používateľov na tejto stránke a pokiaľ je to možné, o tejto aplikácii, ako aj, ak je to technicky a právne možné, zaslaním oznámenia používateľom prostredníctvom jedného z kontaktných údajov, ktoré má správca údajov. Preto pravidelne navštevujte túto stránku s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.
Ak sa zmeny dotknú spracúvania, ktorého právnym základom je súhlas, prevádzkovateľ v prípade potreby znova vyžiada súhlas používateľa.
 
Definície a právne odkazy
Osobné údaje (alebo len Údaje)
Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré priamo alebo nepriamo, dokonca aj v spojení s akýmikoľvek inými informáciami vrátane osobného identifikačného čísla, robia fyzickú osobu identifikovanou alebo identifikovateľnou.
 
Údaje získané na základe súhlasu
Toto sú informácie ktoré sa automaticky zhromažďujú prostredníctvom tejto aplikácie (vrátane aplikácií tretích strán integrovaných v tejto aplikácii) vrátane: IP adries alebo názvov domén počítačov používaných používateľom, ktorý sa pripája k tejto aplikácii, adries URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný, chyba atď.), krajina pôvodu, charakteristiky prehliadača a operačného systému, ktoré návštevník používa, rôzne časové významy návštevy (napr. čas strávený na každej stránke) a detaily cestovného plánu, ktorý návštevník sleduje. ), krajina pôvodu, charakteristika prehliadača a operačného systému, ktorý návštevník používa, rôzne časové súvislosti návštevy (napr. čas strávený na každej stránke) a podrobnosti o cestovnom poriadku, ktorý je v rámci aplikácie dodržaný, s konkrétnym odkazom na poradie konzultovaných stránok, parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia užívateľa.
 
Používateľ
Je to osoba používajúca túto aplikáciu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, je subjektom údajov.
 
Záujemca
Fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 
Spracovateľ
Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 
Správca údajov
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný orgán, ktorý jednotlivo alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a prijaté nástroje vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Prevádzkovateľ údajov, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.
Táto aplikácia
Hardvérový alebo softvérový nástroj, pomocou ktorého sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje používateľov.
Služba
Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je definovaná v príslušných podmienkach (ak existujú) na tomto webe/aplikácii.
 
Európska únia (alebo EÚ)
Pokiaľ nie je uvedené inak, každý odkaz v tomto dokumente na Európsku úniu sa bude vzťahovať na všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Právne odkazy
Tieto zásady ochrany osobných údajov sú navrhnuté na základe viacerých legislatívnych ustanovení vrátane článkov 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 
 
Posledná úprava: 10. januára 2019


Titolare del Trattamento dei Dati

VOSGES di Moreno Beggio 
P.IVA 02640000242 
Via Roma, 133 
36040 - Torri di Quartesolo 
Vicenza - Italia

Indirizzo email del Titolare: direzione@vosges-italia.it

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome, cognome, numero di telefono, ragione sociale, indirizzo, nazione, email, CAP, varie tipologie di Dati e città.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento


Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente.

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l'Utente

Modulo di contatto (questa Applicazione)

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.

Dati Personali raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, ragione sociale e varie tipologie di Dati.

Diritti dell’Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l’Utente ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio


I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste “Do Not Track”

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.

Questa Applicazione

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019